Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie udostępnienia narzędzi obsługi płatności dokonywanych drogą elektroniczną i został sporządzony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przystąpienie i korzystanie z Usługi nie jest związane z otwarciem rachunku płatniczego w rozumieniu przepisów o usługach płatniczych.

 2. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników jest SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 73, 00- 833 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000315361, NIP 9571005969; REGON: 220677198, kapitał zakładowy: 10 820 000,00, w całości opłacony, adres e-mail: bok@skycash.com, numer telefonu + 48 224038020, podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego jako krajowa instytucja płatnicza, wpisana do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług płatniczych pod numerem IP41/2017 – zwana dalej „Dostawcą”.

 3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści.

 4. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego, w szczególności takiego jak komputer, telefon, inne urządzenie mobilne, z dostępem do sieci Internet wraz z zainstalowanym na tym urządzeniu system operacyjnym i przeglądarką internetową, przy czym numer telefonu musi być zarejestrowany w Polsce (niezależnie od tego, czy jest to telefon w abonamencie dla klienta indywidualnego, w abonamencie dla przedsiębiorcy, czy też w taryfie przedpłaconej).

§ 2 Definicje

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. Konto SkyCash– prowadzone dla Użytkownika przez Dostawcę pod unikalnym identyfikatorem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Usług wskazanych w § 3;

 2. Dostawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 2;

 3. Partner – podmiot uprawniony do świadczenia usługi acquiringu w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, współpracujący z Dostawcą przy obsłudze narzędzi umożliwiających płatności, o których mowa w § 3;

 4. PIN – czterocyfrowy kod służący do potwierdzenia zakupów u Sprzedawców ustalony przez Użytkownika przy rejestracji Konta SkyCash;

 5. Regulamin – treść niniejszego Regulaminu;

 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta SkyCash określona w Regulaminie;

 7. Sprzedawca – Dostawca lub inny podmiot prawa współpracujący z Dostawcą, dokonujący sprzedaży towarów lub świadczący usługi, pozwalający Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przy pomocy sieci Internet;

 8. Umowa – umowa zawierana przez Dostawcę i Użytkownika, której przedmiotem jest świadczenie Usług;

 9. Usługi – usługa wykonywana przez Dostawcę na rzecz Użytkownika na mocy postanowień Regulaminu;

 10. Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto SkyCash i tym samym uzyskał on dostęp do Usług świadczonych przez Dostawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3 Przedmiot Usług

W ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik ma możliwość dostępu do narzędzi pozwalających na:

 1. nabywanie towarów lub usług od Sprzedawców, dokonywanie płatności za produkty i usługi Sprzedawców drogą przelewów elektronicznych, obejmujących płatności bezgotówkowe poprzez przelew internetowy;

 2. nabywanie towarów i usług od Sprzedawców, dokonywanie płatności za produkty i usługi Sprzedawców przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym oraz płatności przy użyciu innych instrumentów płatniczych, które zostały dopuszczone przez wydawców tych instrumentów w środowisku internetowym;

 3. zapamiętanie i przypisanie do tego Użytkownika numeru i danych karty płatniczej lub danych instrumentów płatniczych w celu ułatwienia Użytkownikowi dokonywania kolejnych płatności za nabywanie towarów lub usług u Sprzedawców.

§ 4 Zasady Rejestracji

 1. Użytkownikiem może zostać:

  1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  2. osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego,

  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej- która posiada rachunek bankowy bądź kartę płatniczą, lub inny instrument płatniczy obsługiwany przez Dostawcę.

 1. Rejestracja polega na:

  1. wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://skycash.com poprzez podanie swojego: numeru telefonu komórkowego jaki będzie wykorzystywany do logowania i danych wskazanych w ust. 3 lub dla Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej danych wskazanych ust. 4 oraz hasła dostępu do Konta i PIN-u lub

  2. wypełnieniu formularza zawierającego dane, o których mowa w lit a) powyżej w aplikacji mobilnej Dostawcy lub aplikacji Sprzedawcy.

 2. W chwili rejestracji Klient będący osobą fizyczną powinien podać następujące dane:

  1. swoje imię i nazwisko,

  2. adres e-mail,

  3. jeśli osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą – dodatkowo nazwę (firmę) i NIP.

 1. W chwili rejestracji Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości powinien podać następujące dane:

  1. nazwę (firmę),

  2. formę organizacyjną,

  3. NIP.

 1. Podczas Rejestracji Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

 2. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą dochodzi z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia dokonania Rejestracji przekazywanego drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail) lub SMS na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracji adres e-mail/numer telefonu).

 3. Użytkownikom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (ważna jest data stempla pocztowego). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

 4. W wyniku prawidłowej Rejestracji Dostawca tworzy dla Użytkownika Konto SkyCash przypisane do podanego podczas Rejestracji numeru telefonu. Użytkownik, który dokonał Rejestracji uzyskuje dostęp do Konta SkyCash poprzez podanie numeru telefonu i hasła (logowanie). W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z danych podanych przy Rejestracji Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Dostawcy.

 5. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 3 – 4 w trakcie korzystania z Usług, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

 6. Dostawca może żądać od Użytkownika przekazania dodatkowych informacji, których Dostawca może wymagać w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej lub instrumentów płatniczych, mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.

 8. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej płatności, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalność samej płatności. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że daną kartą płatniczą może posługiwać się tylko i wyłącznie jej uprawniony posiadacz, a więc osoba, której dane znajdują się na awersie karty. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.

 10. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, jak i zasad postępowania i procedur wyznaczonych przez Dostawcę, w celu zapewnienia przestrzegania przez Dostawcę przepisów prawa oraz zasad określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych.

 11. Usługi są dostępne dla Użytkownika od momentu zawarcia Umowy.

§ 5 Dokonywanie transakcji u Sprzedawców

 1. Podczas dokonywania zakupów u Sprzedawców korzystając z Konta SkyCash, dla którego dokonano Rejestracji, Użytkownik ma możliwość automatycznego wypełnienia elektronicznych formularzy zamówienia danymi podanymi Dostawcy. W celu uniknięcia wątpliwości Użytkownik upoważnia Dostawcę do podania danych, takich jak: imię i nazwisko Użytkownika oraz unikalny identyfikator do Sprzedawcy innego niż Dostawca, w celu wypełnienia wymaganych formularzy zamówienia produktu bądź usługi.

 2. Dostawca prowadzi dla Użytkownika zestawienie informacji o transakcjach dokonanych u Sprzedawców. Dostęp do zestawienia informacji Użytkownik uzyskuje po dokonaniu Rejestracji.

 3. Dostawca, o ile nie jest Sprzedawcą nie jest stroną umów między Użytkownikiem a Sprzedawcą i nie odpowiada za wykonanie tak zawartych umów oraz ich ważność. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami sprzedaży u Sprzedawców przed dokonaniem zakupu.

 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie lub zaniechanie działania przez Sprzedawcę innego niż Dostawca, w szczególności za skutki prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w momencie dokonywania zapłaty, posiadanie przez niego wymaganych prawem zezwoleń, jak również za odmowę przyjęcia zapłaty.

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi i towary oferowane przez Sprzedawcę innego niż Dostawca. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę innego niż Dostawca umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a tym Sprzedawcą w chwili dokonania zapłaty, Użytkownik zwraca się z reklamacją do tego Sprzedawcy, zgodnie z obowiązującą u niego procedurą reklamacyjną.

§ 6 Opłaty

 1. Korzystanie z Usług jest bezpłatne.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z kosztami transmisji danych poprzez sieć Internet, związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług.

§ 7 Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystając z Usług Użytkownik zobowiązuje się do:

  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

  2. postępowania w sposób uczciwy i rzetelny w stosunku do innych uczestników obrotu, w szczególności podawania prawdziwych i niewprowadzających w błąd informacji oraz wywiązywania się z podjętych ustaleń oraz zobowiązań,

  3. niekorzystania z Kont SkyCash innych Użytkowników oraz nieudostępniania swojego Konta SkyCash innym osobom, a także zachowania hasła do Konta SkyCash i PIN-u w tajemnicy.

 1. Korzystając z Usług Użytkownik nie może:

  1. naruszać obowiązujących przepisów prawa,

  2. korzystać z Usług w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem,

  3. naruszać prywatności innych osób,

  4. dopuszczać się działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać zasady świadczenia Usług, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do danych innych Użytkowników,

  5. podejmować działań na szkodę Dostawcy i innych podmiotów.

§ 8 Bezpieczeństwo i ochrona danych

 1. Warunkiem korzystania z Konta SkyCash jest posiadanie dostępu do Internetu.

 2. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń Dostawcy i Partnerów w zakresie zasad bezpieczeństwa transakcji płatniczych.

 3. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje dane uwierzytelniające (hasło dostępu i kod PIN) oraz dane podane w trakcie rejestracji Konta SkyCash w taki sposób, aby nie dostały się one w posiadanie osób nieuprawnionych.

 4. Zaleca się, aby Użytkownik upewnił się, czy jego środowisko komputerowe i środowisko jego urządzenia mobilnego jest bezpieczne.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony i stosowania podstawowych metod zabezpieczeń urządzeń, za pomocą których loguje się do Konta SkyCash . Metody zabezpieczeń, które powinny być stosowane:

  1. programy antywirusowe i antyspamowe, przy czym istotne jest, aby je na bieżąco aktualizować,

  2. zapory sieciowe – firewall,

  3. aktualizacja systemów operacyjnych komputera, instalowanie poprawek wydanych przez producenta systemu operacyjnego,

  4. stosowanie haseł zabezpieczających dostęp do komputera lub telefonu, wygaszaczy ekranu chronionych hasłem – szczególnie jeśli poza Użytkownikiem z urządzenia korzysta więcej osób,

  5. nieudostępniania dostępu do swojego Konta SkyCash innym osobom,

  6. czyszczenie rejestrów, plików cookies,

  7. niekorzystanie z opcji automatycznego zapamiętywania przez urządzenie Użytkownika loginów/haseł dostępu do Konta SkyCash.

 1. W przypadku ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia osobom trzecim danych wykorzystywanych do autoryzacji Użytkownik powinien natychmiast te dane zmienić lub zgłosić ten fakt Dostawcy w celu dokonania przez niego blokady dostępu do Konta SkyCash.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa Konta SkyCash oraz rekomendacje Dostawcy dotyczące bezpiecznego korzystania z Konta SkyCash zamieszczone są na stronach internetowych Dostawcy (www.skycash.com).

 3. Użytkownik ma obowiązek:

  1. korzystania z Konta SkyCash zgodnie z Umową i Regulaminem,

  2. niezwłocznego zgłaszania nieuprawnionego dostępu do Konta SkyCash, w szczególności dotyczy to sytuacji wejścia przez osobę nieuprawnioną w posiadanie numeru telefonu (loginu) i hasła lub telefonu Użytkownika z zainstalowaną aplikacją korzystającą z Konta SkyCash, PIN-u do Konta SkyCash lub dostępu do e-maila wskazanego w procesie Rejestracji,

  3. od chwili Rejestracji, podejmować niezbędne środki służące zapobieganiu naruszania indywidualnych zabezpieczeń Konta SkyCash, w szczególności jest obowiązany do przechowywania telefonu komórkowego, kodu PIN oraz hasła dostępu z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym,

  4. bieżącego aktualizowania aplikacji mobilnych korzystających z Konta SkyCash.

 1. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 lit. b) niniejszego paragrafu Użytkownik dokonuje pocztą elektroniczną na adres: bok@skycash.com lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.skycash.com.

§ 9 Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez kontakt z bok@skycash.com, składając oświadczenie o rezygnacji z Umowy.

§ 10 Zaprzestanie świadczenia Usług

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika poprzez zablokowanie dostępu do Konta SkyCash, w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszać będą przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

 2. Dostawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta SkyCash bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta SkyCash jest zagrożone bądź istnieje niebezpieczeństwo, że przepisy prawa bądź prawa osób trzecich zostaną naruszone.

§ 11 Odpowiedzialność Dostawcy

 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność na zasadach i w granicach przewidzianych w przepisach prawa.

 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za następstwa podjętych przez Użytkowników działań stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa, jak również za prawdziwość i rzetelność podawanych przez Użytkowników informacji.

 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, w szczególności interfejsów służących do dokonywania zakupów przez Użytkownika.

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie urządzeń przenośnych, z których Użytkownik realizuje zakupy. Urządzenia te powinny spełniać wymogi i standardy przewidziane dla sieci telekomunikacyjnej, w której są wykorzystywane i powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta.

§ 12 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Dostawcy lub elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w domenie internetowej Dostawcy: www.skycash.com.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, numer telefonu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, datę i godzinę oraz kwotę reklamowanej transakcji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Dostawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Dostawca poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Użytkownik złożył wniosek o dostarczenie odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnie wysyłając pismo na adres zwrotny nadawcy.

 5. Dostawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Za datę wysłania uważa się, datę wysłania wiadomości e-mail lub datę nadania pisma w urzędzie pocztowym.

 6. Użytkownik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną w szczególności do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta w zakresie rozstrzygnięcia reklamacji przez Dostawcę. Ponadto Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13 Dostępność i zmiany Regulaminu

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:

  1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,

  2. zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Dostawcę,

  3. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Dostawcę,

  4. poprawy przez Dostawcę bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,

  5. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Usług lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach wykonywania Usług.

 1. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dostawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu wysłania Użytkownikom informacji o zmianach Regulaminu na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

 2. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu jest on uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie przewidzianym w § 9 ust. 2 przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Za akceptację zmian uważa się również zalogowanie się do Konta SkyCash po dacie zmiany Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika w domenie skycash.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie w drodze elektronicznej.

§ 14 Kontakt z Dostawcą

Użytkownik może kontaktować się z Dostawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 1. pisemnej na adres: SkyCash Poland S.A., 00- 833 Warszawa, ul. Sienna 73,

 2. poczty elektronicznej na adres: bok@skycash.com,

 3. telefonicznej, pod numerem telefonu: + 48 228032040.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy między Użytkownikiem a Dostawcą zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, zastosowanie mają dodatkowo korzystniejsze dla niego bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju zamieszkania.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Dostawcę na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne lub przez właściwy sąd miejsca zamieszkania Użytkownika będącego konsumentem, o ile takie uprawnienie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu.


 


 

Załącznik

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej na odległość Umowy ramowej na korzystanie Usługi (Konto SkyCash)


 

………………………………………….

miejscowość, data

 

Imię, nazwisko Klienta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Klienta : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i siedziba SkyCash: SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

Niniejsze oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres: SkyCash Poland S.A., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa.

 

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od zawartej na odległość Umowy ramowej na korzystanie z Usługi (Konto SkyCash)


 

Ja niżej podpisany/ a ………………………………………. informuję o moim odstąpieniu od zawartej w postaci elektronicznej (na odległość) w dniu ……… Umowy ramowej na korzystanie z Usługi (Konto SkyCash).

Oświadczam, że jestem konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i umowę ze SkyCash Poland Spółka Akcyjna zawarłem/am w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.


 

 

……..……………………………………………………………………….

podpis Klienta składającego oświadczenie